Produkt chwilowo niedostępny

Bilomag 80 mg 60 kaps.


Bilomag 80 mg 60 kaps.
Nazwa: Bilomag
Postać: kaps.twarde
Dawka: 0,08 g
Opakowanie: 60 kaps.
Skład: Każda kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L., folium) DER: 39,6-49,5:1, odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C;2,1-2,6 mg bilobaliduRozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50% (v/v)Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Wskazania do stosowania:Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:• w łagodnych zaburzeniach krążenia w obrębie kończyn objawiających się uczuciem zimna nóg i rąk,• pomocniczo w niewielkim obniżeniu sprawności umysłowej związanej z wiekiem.   Bilomag jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, którego wskazania wynikają wyłącznie z długotrwałego stosowania.
: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Równoczesne przyjmowanie preparatów wpływających na krzepliwość krwi (heparyna i jej pochodne, kumaryny, np. warfaryna, acenokumarol). Hemofilia.
Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono jako:Bardzo często  (≥1/10)Często (≥1/100 do < 1/10)Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Ekstrakt Ginkgo biloba stosowany doustnie w zalecanych dawkach jest zwykle dobrze tolerowany i odnotowano tylko nieliczne działania niepożądane.Rzadko występują zaburzenia żołądkowe, nudności, zaparcia, biegunki, bóle głowy, zaburzenia snu, kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój, skórne reakcje uczuleniowe (swędzenie, wysypka).Bardzo rzadko po zastosowaniu ekstraktu Ginkgo biloba występowały powikłania związane z nagłym krwawieniem. W piśmiennictwie opisano pojedyncze przypadki powstania obustronnego krwiaka podtwardówkowego, co przypuszczalnie było spowodowane długotrwałym (do dwóch lat) przyjmowaniem ekstraktu Ginkgo biloba. To działanie niepożądane może występować częściej u pacjentów, którzy przyjmują równocześnie leki przeciwpłytkowe lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak kwas acetylosalicylowy lub warfaryna.Po podaniu dużych dawek ekstraktu Ginkgo biloba w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić drgawki, szczególnie u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub stosujących inne preparaty obniżające próg drgawkowy.Uwaga: Większość dostępnych danych dotyczy wyciągów acetonowo-wodnych z liści miłorzębu, a nie etanolowo-wodnych, jak wyciąg wchodzący w skład tego produktu. Jednak ze względu na podobieństwo w składzie fitochemicznym przyjmuje się, że możliwe jest wystąpienie tych samych objawów niepożądanych, jak po wyciągach acetonowo-wodnych.
Interakcje: Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, nie zaleca się stosowania produktu Bilomag z uwagi na ryzyko interakcji i ich niekorzystnych następstw.Preparaty przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny): Zwiększają ryzyko powstania krwawienia. Ekstrakt Ginkgo biloba może hamować agregację płytek krwi lub krzepnięcia krwi, co może prowadzić do ciężkich powikłań związanych z krwawieniem, stąd nie należy stosować równocześnie tych produktów leczniczych.Preparaty przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, dypirydamol, tyklopidyna): Mogą zwiększać ryzyko powstania krwawienia, co jest związane z hamowaniem agregacji płytek krwi.Produkty lecznicze pochodzenia roślinnego, takie jak czosnek (Allium sativum), żeń-szeń (Panax ginseng):Równoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających czosnek lub żeń-szeń może zwiększać ryzyko samoistnego krwawienia.Trazodon Równoczesne stosowanie ekstraktu Ginkgo biloba i trazodonu może zwiększać ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia oraz śpiączki.Inhibitory pompy protonowej (IPP) np. omeprazol: Ekstrakt Ginkgo biloba może nasilać metabolizm IPP w wątrobie (prawdopodobnie poprzez aktywację CYP2C19) i powodować zmniejszenie stężenia IPP w osoczu, co może wpływać na osłabienie działania terapeutycznego.Nifedypina:Ekstrakt Ginkgo biloba może hamować metabolizm nifedypiny i zwiększać jej stężenie w osoczu, co powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych nifedypiny.Środki moczopędne z grupy tiazydów: Równoczesne stosowanie ekstraktu Ginkgo biloba może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.Tipranavir: U pacjentów leczonych tipranavirem obserwowano zahamowanie agregacji płytek krwi. Równoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może zwiększać ryzyko powstawania samoistnych krwawień.Uwaga: Większość dostępnych danych dotyczy wyciągów acetonowo-wodnych z liści miłorzębu, a nie etanolowo-wodnych, jak wyciąg wchodzący w skład tego produktu. Jednak ze względu na podobieństwo w składzie fitochemicznym przyjmuje się, że możliwe jest wystąpienie tych samych interakcji, jak po wyciągach acetonowo-wodnych. Dlatego zaleca się zachować środki ostrożności i nie stosować produktu Bilomag w przypadku stosowania przez pacjenta któregokolwiek z wymienionych leków.
Dawkowanie (dorośli): Stosowanie doustne.Dorośli:1 kapsułka 1-2 razy na dobę (80– 160 mg kwantyfikowanego ekstraktu Ginkgo biloba), podczas posiłku.
Dawkowanie (dzieci): Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)Ekstrakt Ginkgo biloba nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ze względu na brak wystarczających danych.
Środki ostrożności: U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi nie należy stosować ekstraktu Ginkgo biloba bez konsultacji i nadzoru lekarskiego.Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, dypirydamol, tyklopidynę, ekstraktu Ginkgo biloba nie należy stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku równoczesnego stosowania tych produktów leczniczych nie zaleca się stosowania produktu Bilomag, a ewentualne leczenie można prowadzić tylko pod ścisłą kontrolą lekarza.Na co najmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym przerwać leczenie ekstraktem Ginkgo biloba.Nie należy stosować ekstraktu Ginkgo biloba podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.Ekstrakt Ginkgo biloba nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 
Prowadzenie pojazdów: Ekstrakt Ginkgo biloba może powodować zawroty głowy, co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniu urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyny lub pracować w niebezpiecznych warunkach, zanim pacjent nie pozna indywidualnej reakcji na preparat Bilomag.
Przedawkowanie: Nie odnotowano przypadków przedawkowania ekstraktu Ginkgo biloba.
Ciąża: Ekstraktu Ginkgo biloba nie należy stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie prowadzono badań z udziałem ludzi dotyczących stosowania preparatów zawierających ekstrakt Ginkgo biloba w okresie ciąży i karmienia piersią. Badania na zwierzętach wykazały, że ekstrakt Ginkgo biloba wykazuje działanie przeciwpłytkowe i może wydłużyć czas krwawienia, stąd nie należy go stosować szczególnie w okresie okołoporodowym (patrz także punkt 5.3).Dotychczas nie jest w pełni poznane bezpieczeństwo stosowania ekstraktu Ginkgo biloba w okresie ciąży oraz karmienia piersią, stąd produktów zawierających ten ekstrakt nie należy stosować, dopóki bezpieczeństwo stosowania nie zostanie wykazane poprzez przeprowadzenie wysokiej jakości badań klinicznych. 
Szukaj