Produkt chwilowo niedostępny

Nicorette Coolmint 2mg 20 tabl. do ssania


Nicorette Coolmint 2mg 20 tabl. do ssania
Nazwa: Nicorette Coolmint
Postać: tabl.do ssania
Dawka: 2 mg
Opakowanie: 20 tabl.
Skład: Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem jego stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza: patrz punkt 4.2.
Przeciwwskazania: • Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. • Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.
Działania niepożądane: Nikotynowa terapia zastępcza może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób, m.in. poprzez palenie papierosów. Można je przypisać działaniom farmakologicznym nikotyny, niektóre z nich są zależne od dawki. W zalecanych dawkach nie stwierdzono, aby produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania wywierał jakiekolwiek ciężkie działania niepożądane. Nadmierne stosowanie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania przez osoby, które nie były uzależnione od wdychania dymu tytoniowego, może doprowadzić do wystąpienia nudności, skłonności do omdleń i bólów głowy. Niektóre obserwowane objawy, takie jak depresja, drażliwość, lęk, zwiększone łaknienie i bezsenność, mogą się wiązać z objawami odstawiennymi, będącymi wynikiem zaprzestania palenia. Osoby rzucające w jakikolwiek sposób palenie mogą oczekiwać wystąpienia u nich bólów lub zawrotów głowy, zaburzeń snu, nasilenia kaszlu lub przeziębienia. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem: bardzo często (≥1/10), często ( ≥1/100 do < 1/10), niezbyt często ( ≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000). Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne i anafilaktyczne), obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia psychiczne: Często: drażliwość, lęk, zaburzenia snu, w tym niezwykłe sny Niezbyt często: nerwowość, depresja Zaburzenia układu nerwowego: Często: zawroty głowy, bóle głowy Zaburzenia serca: Niezbyt często: kołatania serca, przyspieszenie rytmu serca Rzadko: przedsionkowe zaburzenia rytmu Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Często: kaszel, ból gardła Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: nudności, podrażnienie jamy ustnej lub gardła i języka Często: wymioty, biegunka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zgaga, objawy dyspeptyczne Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: wysypka, rumień, pokrzywka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Niezbyt często: zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej
Interakcje: Zaprzestawanie palenia, z użyciem substytutów nikotyny lub bez, może powodować u byłych palaczy zmianę reakcji na równocześnie stosowane leki. Może być konieczna korekta ich dawkowania, a w przypadku produktów leczniczych o wąskim marginesie terapeutycznym, takich jak teofilina, zaprzestaniu palenia powinno towarzyszyć ścisłe monitorowanie kliniczne, a nawet laboratoryjne pacjenta, którego należy poinformować o ryzyku przedawkowania. Podczas zaprzestawania palenia może być konieczna korekta dawkowania następujących leków: Możliwa konieczność zmniejszenia dawki w chwili zaprzestania palenia Możliwy mechanizm działania Kofeina, teofilina, imipramina, pentazocyna, fenacetyna, fenylbutazon, takryna, klomipramina, olanzapina, fluwoksamina, klozapina, flekainid, ropinirol. Zmniejszenie indukcji enzymu CYP1A2 Insulina Zwiększenie wchłaniania insuliny podanej podskórnie Antagoniści receptorów adrenergicznych, np. prazosyna, propranolol Zmniejszenie stężenia krążących amin katecholowych Możliwa konieczność zwiększenia dawki w chwili zaprzestania palenia Możliwy mechanizm działania Agoniści receptorów adrenergicznych, np. izoprenalina, salbutamol Zmniejszenie stężenia krążących amin katecholowych
Dawkowanie: Dawkowanie Wybór mocy tabletki do ssania, którą należy zastosować, zależy od nawyków pacjenta związanych z paleniem. Dorośli Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 minut od przebudzenia lub które wypalają mniej niż 20 papierosów na dobę. Tabletek do ssania nie należy używać dłużej niż przez 9 miesięcy. Jeśli pacjent dalej odczuwa potrzebę leczenia, powinien skonsultować się z lekarzem. Terapia behawioralna, obejmująca porady i wsparcie, zazwyczaj zwiększa wskaźnik pozytywnych wyników leczenia. Populacja dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież Produkt leczniczy Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania należy stosować u młodzieży (w wieku 12-17 lat) wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania u dzieci i młodzieży. Sposób podawania Do stosowania w jamie ustnej. Należy umieścić jedną tabletkę w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści. Okresowo tabletkę należy przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia tabletki (około 16-19 minut). Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Nie należy spożywać pokarmów ani pić w czasie, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej. Napoje, które obniżają pH w jamie ustnej, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy unikać spożywania tych napojów w ciągu 15 minut przed zastosowaniem tabletki do ssania. Natychmiastowe rzucenie palenia: Pacjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby całkowicie zaprzestać palenia w trakcie leczenia produktem leczniczym Nicorette Coolmint. Tabletki do ssania należy stosować zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa. Należy przyjmować wystarczającą ilość tabletek do ssania na dobę, większości osób palących potrzeba zazwyczaj od 8 do 12 tabletek, nie należy przekraczać 15 tabletek. Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, jednak w celu odzwyczajenia się od nałogu palenia zaleca się na ogół okres do sześciu tygodni. Następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać, poprzez zmniejszanie całkowitej liczby tabletek do ssania stosowanych na dobę. Leczenie należy zakończyć z chwilą zmniejszenia dawki do 1–2 tabletek do ssania na dobę. Stosować tabletkę do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa w celu utrzymania całkowitej abstynencji od palenia. Należy zachować wszelkie pozostałe tabletki do ssania na wypadek, gdyby wystąpił nagły głód nikotynowy lub pojawiła się chęć zapalenia papierosa. Stopniowe rzucenie palenia poprzez postępujące zmniejszanie liczby wypalanych papierosów: Do stosowania przez osoby palące, którzy nie chcą lub nie są w stanie rzucić palenia natychmiast. Stosować tabletkę do ssania pomiędzy epizodami palenia, aby opanować pragnienie zapalenia papierosa i wydłużyć przerwy pomiędzy zaciąganiem się dymem papierosowym, dążąc do jak największego ograniczenia palenia. Ilość tabletek do ssania stosowanych na dobę jest zmienna i zależy od potrzeb pacjenta. Nie powinna przekraczać jednak 15 tabletek do ssania na dobę. Jeśli nie uda się uzyskać zmniejszenia liczby papierosów wypalanych na dobę po 6 tygodniach, pacjent powinien zasięgnąć porady profesjonalisty. Zmniejszenie używania tytoniu powinno prowadzić do całkowitego zaprzestania palenia. Próbę rzucenia palenia pacjent powinien podjąć, gdy tylko poczuje się do tego gotowy, jednak nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Gdy liczba papierosów zostanie zmniejszona do poziomu, w przypadku którego pacjent poczuje się gotowy do całkowitego zaprzestania palenia, wówczas należy rozpocząć stosowanie schematu zalecanego w przypadku „natychmiastowego rzucenia palenia”, przedstawionego powyżej. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie zostanie podjęta w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, zaleca się konsultację z odpowiednim przedstawicielem personelu medycznego.
Środki ostrożności: Korzyści z zaprzestania palenia zazwyczaj przeważają nad wszelkimi zagrożeniami związanymi z prawidłowo stosowaną nikotynową terapią zastępczą (NTZ). Odpowiedni przedstawiciel personelu medycznego powinien dokonać oceny stosunku ryzyka do korzyści związanych z leczeniem w przypadku pacjentów z następującymi stanami: • Uzależnione osoby palące, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, osoby z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową, w tym z dławicą Prinzmetala, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, niedawno przebytym zaburzeniem krążenia mózgowego i (lub) uznane za niestabilne hemodynamicznie należy zachęcać do zaprzestania palenia za pomocą metod niefarmakologicznych (takich jak poradnictwo). W przypadku niepowodzenia takiego postępowania można rozważyć zastosowanie produktu leczniczego Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania; ponieważ istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tych grupach pacjentów, należy rozpoczynać leczenie pod ścisłą kontrolą lekarską. • Stabilne choroby krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa, choroby naczyń mózgowych, miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych i niewydolność serca. • Cukrzyca: Pacjentom z cukrzycą należy zalecić częstsze niż zwykle wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi podczas zaprzestania palenia i rozpoczynania NTZ, ponieważ zmniejszone uwalnianie katecholamin, spowodowane przez nikotynę, może wpłynąć na metabolizm węglowodanów. • Reakcje alergiczne: Zwiększona podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę. • Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek ze względu na możliwe zmniejszenie klirensu nikotyny lub jej metabolitów, co może powodować nasilone działania niepożądane. • Guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy: Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewyrównaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy, ponieważ nikotyna powoduje uwolnienie katecholamin. • Choroby przewodu pokarmowego: Połknięta nikotyna może spowodować zaostrzenie objawów u pacjentów z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy, w związku z tym doustne produkty NTZ należy stosować ostrożnie w przypadku występowania tych stanów. Zagrożenie u małych dzieci: Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu. Produktów zawierających nikotynę nie należy pozostawiać w miejscach, w których mogą zostać użyte, dotykane lub spożyte przez dzieci, patrz punkt 4.9 Przedawkowanie. Zaprzestanie palenia: Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi. Dotyczy to niektórych istotnych klinicznie leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu. Przeniesione uzależnienie: Przeniesione uzależnienie występuje rzadko i jest zarówno mniej szkodliwe, jak i łatwiejsze do przerwania, niż uzależnienie od palenia tytoniu.
Prowadzenie pojazdów: Nicorette Coolmint, 2 mg, tabletki do ssania nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że zaprzestawanie palenia może powodować zmiany zachowania.
Przedawkowanie: Uważa się, że minimalna śmiertelna doustna dawka nikotyny w ostrym zatruciu u człowieka wynosi od 40 do 60 mg. W przypadku stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleceniami przedawkowanie nikotyny może nastąpić u pacjentów stosujących niewielkie ilości nikotyny przed leczeniem lub w przypadku równoczesnego stosowania nikotyny z innych źródeł. Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u małych dzieci. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy uznać za stan wymagający pilnej interwencji medycznej i należy przystąpić do jego natychmiastowego leczenia. Objawy przedawkowania nikotyny są takie same, jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, wymioty, nadmierne ślinienie, bóle brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie tętnicze, słabo i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa i drgawki prowadzące do zgonu. Postępowanie w wypadku przedawkowania: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Węgiel aktywowany zmniejsza wchłanianie nikotyny z przewodu pokarmowego.
Ciąża: Kobiety zdolne do zajścia w ciążę/antykoncepcja u mężczyzn i kobiet W przeciwieństwie do dobrze znanego niekorzystnego wpływu palenia tytoniu na zapłodnienie i ciążę u człowieka, skutki terapeutycznego stosowania nikotyny nie są znane. W związku z tym, chociaż dotychczas nie opracowano szczególnych zaleceń dotyczących konieczności stosowania antykoncepcji przez kobiety, najbardziej pożądanym stanem u kobiet planujących zajście w ciążę jest zarówno niepalenie papierosów, jak i niestosowanie NTZ. Chociaż palenie może wywierać niekorzystny wpływ na płodność u mężczyzn, nie istnieją dane wskazujące na to, aby konieczne były określone środki antykoncepcyjne w trakcie stosowania NTZ u mężczyzn. Ciąża Udowodniono szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie kobiety i płodu lub dziecka. Obejmuje on obniżenie urodzeniowej masy ciała noworodka, zwiększone ryzyko poronienia i zwiększoną umieralność okołoporodową. Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą, pojedynczą interwencją, poprawiającą zdrowie zarówno palącej kobiety w ciąży, jak i jej dziecka, przy czym im wcześniej uda się zerwać z nałogiem, tym lepiej. Nikotyna przenika do organizmu płodu i może powodować zależne od dawki zmiany krążenia płodowego i ruchów oddechowych. Kobietom w ciąży lub pragnącym zajść w ciążę należy zalecić zaprzestanie palenia bez użycia nikotynowej terapii zastępczej z zastosowaniem tabletek do ssania Nicorette Coolmint. Stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint u kobiet w ciąży z wysokim stopniem uzależnienia od tytoniu możliwe jest wyłącznie pod nadzorem lekarza, po dokonanej przez niego ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Decyzja o stosowaniu NTZ w ciąży powinna zostać podjęta najwcześniej, jak to możliwe. Celem powinno być stosowanie NTZ tylko przez 2-3 miesiące. Produkty podawane w sposób przerywany mogą być korzystniejsze niż plastry nikotynowe pod tym względem, że na ogół wiążą się ze stosowaniem mniejszej dawki dobowej nikotyny niż w przypadku plastrów. Jednak plastry mogą być preferowane wówczas, gdy kobieta w ciąży odczuwa nudności. Karmienie piersią Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, które mogą oddziałowywać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych, dlatego należy poinformować pacjentki, że najkorzystniej byłoby, aby rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Jeśli okaże się to niemożliwe, stosowanie tabletek do ssania Nicorette Coolmint w celu wspomożenia kobiet karmiących piersią w próbie rzucenia palenia powinno mieć miejsce wyłącznie po konsultacji z lekarzem, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W celu ograniczenia do minimum zawartości nikotyny w mleku podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej kobiety powinny starać się nakarmić dziecko bezpośrednio przed przyjęciem produktu i zachować jak najdłuższy odstęp czasowy (sugeruje się 2 godziny) pomiędzy przyjęciem tabletki do ssania a następnym karmieniem. Nikotyna a płodność U kobiet palenie tytoniu opóźnia czas zapłodnienia, powoduje zmniejszenie wskaźnika udanych prób zapłodnienia in vitro i istotnie zwiększa ryzyko bezpłodności. U mężczyzn palenie tytoniu powoduje zmniejszenie produkcji nasienia, zwiększenie stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA. Plemniki osób palących wykazują zmniejszoną zdolność zapładniania. Nie wiadomo, w jakim stopniu do tych oddziaływań u ludzi przyczynia się sama nikotyna.

Klienci, którzy kupili: Nicorette Coolmint 2mg 20 tabl. do ssania, kupili również:

Szukaj